Sprite icons

Ventilation i renrum

22-05-2023

Ventilation och inomhusluftkvalitet är alltid viktiga aspekter av en byggnad. I vissa områden är de dock nödvändiga för att upprätthålla rummets funktionalitet.

Ventilation i renrum
Vad är ett renrum?

Renrum är specialiserade miljöer som är utformade för att upprätthålla extremt låga nivåer av partikel- och mikrobiella föroreningar. De används i stor utsträckning i industrier som t.ex. läkemedelindustrin, bioteknik, elektronik och flygindustrin, där även de minsta föroreningarna kan ha en betydande inverkan på produktens kvalitet, säkerhet och prestanda.
Det primära målet för ett renrum är att kontrollera koncentrationen av luftburna partiklar, vanligen mätt i partiklar per kubikmeter. Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har fastställt standarder som ISO 14644-1 för att klassificera renrummen utifrån den högsta tillåtna partikelkoncentrationen.
Renrummen uppnår sina höga renhetsnivåer genom en kombination av tekniska kontroller, strikta protokoll och specialutrustning. 

Följande nyckelkomponenter finns vanligtvis i ett renrum:
1. Luftfiltreringssystem: Renrum är utrustade med avancerade HVAC-system som använder en kombination av filter för att avlägsna partiklar från luften. HEPA-filter (High-efficiency particulate air) används vanligen för att fånga upp partiklar som är så små som 0,3 mikrometer.
2. Positivt tryck: Renrum hålls vanligtvis vid ett högre tryck jämfört med omgivande områden, vilket förhindrar att kontaminerad luft kommer in. Detta uppnås genom att se till att tilluften från HVAC-systemet överstiger frånluften.
3. Kontrollerat luftflöde: Renrummen utformas för att ha ett kontrollerat luftflödesmönster, vanligtvis ett enkelriktat eller laminärt flöde. Ett enkelriktat flöde flyttar luften i en enda riktning, medan ett laminärt flöde flyttar luften parallellt, vilket minimerar risken för att partiklar sätter sig på ytor.
4. Kläder för renrum: Personal som arbetar i renrum måste bära specialkläder, bland annat renrumsdräkter, handskar, masker och skoöverdrag. Dessa plagg förhindrar att partiklar och mikrober sprids från deras kroppar till renrumsmiljön.
5. Rengöring och desinfektion: Regelbundna protokoll för rengöring och desinfektion följs för att upprätthålla renheten på ytor, utrustning och verktyg i renrummet. Särskilda rengöringsmedel och förfaranden används för att minimera införandet av föroreningar.

Renrum klassificeras i olika ISO-klasser, från ISO-klass 1 (den renaste) till ISO-klass 9 (relativt mindre rena). Klassificeringen beror på den högsta tillåtna partikelkoncentrationen per kubikmeter luft.
Förutom partikelkontrollen tar renrummen även hänsyn till andra faktorer som temperatur, fuktighet, elektrostatisk urladdning och bullernivåer, som kan påverka kvaliteten och integriteten hos de produkter som tillverkas eller undersöks i renrummet.
Överhuvudtaget är renrum kritiska inom industrier som kräver sträng miljökontroll för att säkerställa produktkvalitet, säkerhet och efterlevnad av lagstadgade standarder. Deras utformning, drift och underhåll är noggrant utförda för att tillhandahålla en kontrollerad miljö som minimerar förekomsten av föroreningar, vilket gör dem oumbärliga inom olika banbrytande områden inom vetenskap och teknik.


Hur kan Sentera hjälpa till att hålla dessa rum rena?

1. Vår senaste nyutveckling är en övervakningsanordning för luftfilter. Med vår FIM kan du övervaka ett eller två filter och få en varning via e-post eller sms för att informera dig om att filtren behöver rengöras och/eller bytas ut. Via det lokala Wi-Fi-nätverket eller en LAN-kabel - beroende på vilken version du väljer - kan du ansluta enheten till SenteraWeb. Via SenteraWeb kan du övervaka värdena, ändra parametrar, logga data och schemalägga i förväg underhållet eller bytet av luftfiltret/luftfiltren.
2. För att styra luftflödet och över-/undertrycket i renrummet kan du förlita dig på våra differenstrycksgivare och differenstryckregulatorer. Sensorerna överför det uppmätta värdet (tryck eller luftflöde) proportionellt via den analoga utgången. Regulatorerna kan användas för att säkerställa ett konstant luftflöde under föränderliga förhållanden. Utsignalen kan användas för att styra en EC-fläkt eller ett motoriserat spjäll direkt eller för att styra en växelströmsfläkt via en hastighetsregulator eller frekvensomriktare. Utsignalen är återigen baserad på det uppmätta differenstrycket, luftflödet eller lufthastigheten. Alla inställningar kan justeras via Modbus RTU. Givarna och styrenheterna finns med eller utan liten display.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.
Rapportera ett fel