Sprite icons

Declaration of SVHC/Reach Conformity


Temse, 20 januari 2023

För att minimera miljöpåverkan och erkänna vårt ansvar gentemot jorden, bekräftar Sentera härmed att våra produkter som produceras inom EU:s territorium följer begränsningarna för SVHC (Substances of Very High Concern) i EG 1907/2006 (REACH -- Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) reglerad av Europeiska unionen.

Vår policy är väldigt enkel: vi vill inte ha SVHC i de produkter vi producerar.

Content of Compliance

Detta brev är för att bekräfta att Sentera uppfyller tillämpliga REACH-krav och skyldigheter på hela EU-marknaden. Senteras tillvägagångssätt och processer överensstämmer till fullo med Guidance for Suppliers of Articles och slutliga beslut utfärdade av ECHA angående definitionen av artiklar.

I enlighet med lagarna, som reglerar kemiska ämnen, betraktas de elektroniska komponenterna som används i våra produkter som artiklar. Ämnen som ingår i dessa artiklar får endast registreras om de kan släppas ut under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Ämnen som finns i elektroniska komponenter är vanligtvis inte avsedda att frigöras. Sentera har därför inte för avsikt att registrera några ämnen

All information som tillhandahålls av Sentera i samband med SVHC tillhandahålls i befintligt skick enligt information som ges av våra leverantörer och tillverkare av artiklarna, utan någon som helst garanti, såsom alla garantier enligt lag, inklusive garantierna för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Senteras policy

Sentera kommer ofta att granska Echas kandidatlista för tillägg och uppdateringar och agera därefter i enlighet med REACH-bestämmelserna.

I den extremt osannolika situationen att en Sentera-produkt visar sig innehålla SVHC, kommer Sentera att följa de anmälningsförfaranden till myndigheter och mottagare som krävs enligt REACH-lagstiftningen. Under tiden kommer Sentera också att göra sitt bästa för att uppdatera designen och eliminera SVHC i produkterna.

Rapportera ett fel