Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions

Prohlášení o SVHC / shodě dosahu


Temse, 20. ledna 2023

V zájmu minimalizace dopadu na životní prostředí a uznání naší odpovědnosti vůči Zemi společnost Sentera tímto potvrzuje, že naše produkty vyrobené na území EU splňují omezení SVHC (látky vzbuzující velmi velké obavy) v ES 1907/2006 (REACH – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) regulované Evropskou unií.

Naše zásady jsou velmi jednoduché: nechceme látky SVHC v produktech, které vyrábíme.

Obsah souladu

Tento dopis potvrzuje, že Sentera splňuje příslušné požadavky a povinnosti REACH na celém trhu EU. Přístup a procesy společnosti Sentera jsou plně v souladu s Pokyny pro dodavatele předmětů a konečným rozhodnutím vydaným agenturou ECHA ohledně definice předmětů.

Podle zákonů, kterými se řídí chemické látky, jsou elektronické součástky používané v našich produktech považovány za předměty. Látky obsažené v těchto předmětech musí být registrovány pouze tehdy, pokud by se mohly uvolnit za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Látky obsažené v elektronických součástkách obvykle nejsou určeny k uvolňování. Sentera proto nehodlá registrovat žádné látky

Jakékoli informace poskytnuté společností Sentera v souvislosti s látkami SVHC jsou poskytovány tak, jak jsou podle informací poskytnutých našimi dodavateli a výrobci předmětů, bez jakékoli záruky, jako jsou všechny záruky vyplývající ze zákona, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Zásady společnosti Senera

Sentera bude často přezkoumávat Seznam kandidátů agentury ECHA z hlediska dodatků a aktualizací a podle toho jednat v souladu s nařízeními REACH.

V extrémně nepravděpodobné situaci, kdy bude zjištěno, že výrobek Sentera obsahuje látky SVHC, bude Sentera splňovat oznamovací postupy úřadům a příjemcům vyžadované podle legislativy REACH. Mezitím Sentera také vynaloží maximální úsilí na aktualizaci designu a odstranění SVHC ve výrobcích.

Nedávné novinky
17.11.2023
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru?
Co je monitorovací zařízení vzduchového filtru? Zařízení pro monitorování vzduchového filtru je vyrobeno speciálně pro sledování a vyhodnocování stavu vzduchových filtrů v průmyslových systémech filtrace vzduchu, systémech HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a jakýchkoli dalších systémech, které používají vzduchové filtry. Toto zařízení pomáhá při hodnocení výkonu a účinnosti vzduchových filtrů a take pomáhá určit, kdy vyžadují údržbu, čištění nebo výměnu. Pomocí tohoto zařízení můžete zajistit, aby váš systém filtrace vzduchu fungoval efektivně a podporoval čistší a zdravější vnitřní prostředí. >>>
31.10.2023
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení
DRM – odborník na komunikaci pro průmyslová řídící zařízení DRM je I/O modul s reléovými výstupy, tedy zařízení běžně používané v průmyslových a automatizačních aplikacích pro rozhraní mezi řídicím systémem (jako je programovatelný logický regulátor nebo PLC) a externími zařízeními nebo vybavením. >>>
12.10.2023
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci
Regulátor TCMF8 – odborník na destratifikaci Kvalitní větrání v místnostech s vysokými stropy může být výzvou. Teplý vzduch v těchto místnostech stoupá, zatímco studený vzduch setrvává ve výšce člověka. Stále nám je chladno, i když je v místnosti dostatek teplého vzduchu, a proto zesilujeme topení. To není nutné, pokud je zajištěna destratifikace, která tlačí teplý vzduch zpět dolů. >>>
28.09.2023
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty
Regulace otáček ventilátoru pro AC motory na základě teploty Potřebujeme ovládací prvky a řídicí systémy, protože v naší moderní době technologií činí naše životy praktičtějšími, pohodlnějšími a efektivnějšími. Ovládací prvky HVAC umožňují zařízení efektivně fungovat a někdy i měnit své činnosti v průběhu času a měnících se podmínek nebo užívání. >>>
31.08.2023
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera
Nový CAV regulátor od společnosti Sentera V souladu s osvědčenými postupy v HVAC jsme navrhli novou řadu kruhových elektricky ovládaných klapek CAV, které rovněž disponují regulací diferenčního tlaku. >>>