Sprite icons

Prohlášení o SVHC / shodě dosahu


Temse, 20. ledna 2023

V zájmu minimalizace dopadu na životní prostředí a uznání naší odpovědnosti vůči Zemi společnost Sentera tímto potvrzuje, že naše produkty vyrobené na území EU splňují omezení SVHC (látky vzbuzující velmi velké obavy) v ES 1907/2006 (REACH – registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) regulované Evropskou unií.

Naše zásady jsou velmi jednoduché: nechceme látky SVHC v produktech, které vyrábíme.

Obsah souladu

Tento dopis potvrzuje, že Sentera splňuje příslušné požadavky a povinnosti REACH na celém trhu EU. Přístup a procesy společnosti Sentera jsou plně v souladu s Pokyny pro dodavatele předmětů a konečným rozhodnutím vydaným agenturou ECHA ohledně definice předmětů.

Podle zákonů, kterými se řídí chemické látky, jsou elektronické součástky používané v našich produktech považovány za předměty. Látky obsažené v těchto předmětech musí být registrovány pouze tehdy, pokud by se mohly uvolnit za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití. Látky obsažené v elektronických součástkách obvykle nejsou určeny k uvolňování. Sentera proto nehodlá registrovat žádné látky

Jakékoli informace poskytnuté společností Sentera v souvislosti s látkami SVHC jsou poskytovány tak, jak jsou podle informací poskytnutých našimi dodavateli a výrobci předmětů, bez jakékoli záruky, jako jsou všechny záruky vyplývající ze zákona, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Zásady společnosti Senera

Sentera bude často přezkoumávat Seznam kandidátů agentury ECHA z hlediska dodatků a aktualizací a podle toho jednat v souladu s nařízeními REACH.

V extrémně nepravděpodobné situaci, kdy bude zjištěno, že výrobek Sentera obsahuje látky SVHC, bude Sentera splňovat oznamovací postupy úřadům a příjemcům vyžadované podle legislativy REACH. Mezitím Sentera také vynaloží maximální úsilí na aktualizaci designu a odstranění SVHC ve výrobcích.

Nahlásit chybu