Sprite icons

Integritetspolicy

Senteras integritetspolicy har översatts till flera språk. I händelse av avvikelser gäller den engelska versionen och andra översättningar tillhandahålls endast för bekvämlighets skull.

Din integritet är en prioritet för Sentera och dess närstående bolag i den Sentera Group of Companies (Sentera och Sentera Group of Companies, som tillsammans kallas ”Sentera”). Sentera har åtagit sig att skydda integriteten av personerna som besöker dess webbplatser och att säkerställa sekretessen för de uppgifter som överförs. All behandling av personuppgifter sker i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG ( allmän dataskyddsförordning). Denna Integritetspolicy ("Policy") beskriver hur Sentera behandlar data för att:

 • Hantera kundrelationer;
 • Använda personuppgifter om potentiella kunder för marknadsföringsändamål;
 • Hantera leverantörs- och affärspartnerrelationer;
 • Hantera Senteras webbutikverksamheter och Sentera-drivna webbplatser (som tillsammans kallas "Webbplats");
 • Tillhandahålla andra onlinetjänster (mot betalning eller som en gratis provversion).

Sentera samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna Policy.

Syften och typer av personuppgifter som Sentera behandlar

Hantering av kundrelationer, onlinebutiken och Webbplatsen.

Sentera samlar och behandlar vanligtvis personuppgifter från sina kunders kontaktpersoner, webbplatsbesökarna och användarna av onlinebutiken. Personuppgifter begränsas så mycket som möjligt, direkt från kundens kontaktperson i samband med kundens begäran om en offert eller en beställning av Sentera produkter eller tjänster, från användningen av Webbplatsen eller direkt från kundens kontaktperson genom registreringsprocessen för onlinebutiken;

Personuppgifter som samlas in och behandlas av Sentera kan innehålla:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer);
 • Annan relevant information som du tillhandahåller när du registrerar dig på webbutiken, begär ett nyhetsbrev eller annan informationstillgång på webbplatsen;
 • Information som samlas in när du använder Senteras webbutik (t.ex. IP-adress, webbloggdata).
 • Personuppgifter används för följande ändamål:
 • Tillhandahållande av produkter eller tjänster (t.ex. leverans av produkten eller tillhandahållande av tjänsten till kunden) samt för administration och utveckling av kundrelationen;
 • Marknadsföringsaktiviteter (såsom riktad e-postmarknadsföring och personalisering av Webbplatsen);
 • Utveckla tjänster och förbättra användarupplevelsen (t.ex. genom att optimera och anpassa webbplatsen).

Anledningen till behandlingen av personuppgifter är antingen fullföljandet av ett avtal som slutits mellan Sentera och kunden, eller Senteras legitima intresse av att utföra sin affärsverksamhet, i hanteringen av offert och mottagningen av order, samt i utveckling och hantering av kundrelationen, affärsfunktioner, marknadsföring och kommunikation.

Tillhandahålla onlinetjänster

För onlinetjänster samlar och behandlar Sentera personuppgifter om användare. Det kan vara kundens anställda, entreprenörer eller andra personer som kunden har skapat ett användarkonto till eller som har på annat sätt tillhandahållit åtkomst till tjänsten, i enlighet med villkoren för respektive tjänst. Personuppgifter samlas in direkt från administratören av tjänsten själv när användarkonton skapas och/eller från användaren när han/hon använder tjänsten.

Personuppgifter som samlas in och behandlas av Sentera kan innehålla:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer);
 • Information som samlas in när du använder onlinetjänsterna (t.ex. IP-adress, webbloggdata).

Personuppgifter används för följande ändamål:

 • Skapa ett användarkonto och bevilja åtkomst till tjänsten;
 • Tillhandahållande av onlinetjänsten och felsökning;
 • Ändring, personalisering och förbättring av tjänsten.

Anledningen till behandlingen av personuppgifter är antingen fullföljandet av ett avtal som slutits mellan Sentera och kunden, eller Senteras legitima intresse av att tillhandahålla tjänsten till användarna.

Marknadsföring

Sentera kan ta emot och samla in personuppgifter (inklusive t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post) från marknadsföringsdatabaser som Sentera har fått genom egen forskning, av tredje part eller offentliga källor som www, Google, LinkedIn och olika affärsrelaterade organisationer och evenemang, medlems- och deltagarlistor som har relevans för Senteras affärsverksamhet.

Personuppgifter används för följande ändamål:

 • Ta kontakt med potentiella kunder;
 • Marknadsföringsaktiviteter (såsom riktad e-postmarknadsföring).

Anledningen till behandlingen av personuppgifter är Senteras legitima intresse av att erbjuda och marknadsföra tjänster till potentiella kunder.

Leverantörer och affärspartner

Sentera samlar in och behandlar vanligtvis personuppgifter om leverantörers och affärspartners företrädare för att fullgöra ett avtal som slutits mellan Sentera och företaget som den registrerade representerar.

Personuppgifter används för att uppfylla avtalet och hantera förhållandet mellan Sentera och leverantören/affärspartnern.

Anledning till behandling av personuppgifter är antingen uppfyllandet av ett avtal mellan Sentera och leverantören/affärspartnern eller Senteras legitima intresse av att hantera leverantören/affärspartnerförhållandet.

Överföring av personuppgifter

Sentera överför eller avslöjar inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida det inte är nödvändigt för att behandla en begäran om offert eller för att fullfölja en beställning. Detta inkluderar: tillhandahålla nödvändig information till relevanta finansrelaterade företag, leverantörer av logistik- och transporttjänster och auktoriserade leverantörer av kundservice efter försäljningen, samt svara på dina förfrågningar, eller vid behov att skydda Sentera, dess webbplatsanvändares och/eller allmänhetens rättigheter, egendom och/eller säkerhet.

Sentera kan dela personuppgifter inom Sentera Group of Companies för de ändamål som beskrivs i denna Policy. Sådan delning kan innebära överföring av data till och från andra länder där Sentera är aktiv, har affärsverksamhet eller på annat sätt är närvarande. Sentera kan använda tredjepartsleverantörer för att genomföra sina marknadsföringskampanjer. För genomförandet av sådana marknadsföringskampanjer kan Sentera överföra personuppgifter till tredjepartsleverantörer.

Dessutom kan Sentera dela dina kontaktuppgifter och online-beteendedata, t.ex. webbplatsbesök, med återförsäljare i syfte att sälja och marknadsföra Sentera produkter och tjänster.

Eftersom Sentera åtar sig att skydda din integritet säljer eller överför inte Sentera personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål.

Sentera kan överföra dina uppgifter både inom och utanför Europeiska unionen. Sådana överföringar utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och nödvändiga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens standard avtalsklausuler, adekvata beslut, bindande företagsregler eller US Privacy Shield-ramverk, för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Skydd av personuppgifter

Sentera strävar efter att vidta kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till och felaktig användning av dina personuppgifter. Sentera upprätthåller ett informationssäkerhetshanteringssystem för att skydda information, inklusive personuppgifter. Information anses endast vara säker när dess integritet kan upprätthållas, dess tillgänglighet och sekretess bevaras. Sentera informationssäkerhetspolicyer och procedurer säkerställer skyddet av information från obehörig åtkomst, modifiering, spridning eller förstörelse och tillhandahåller nödvändiga återställningsmekanismer från oavsiktlig såväl som skadlig förstörelse, ändring eller förlust. Tillgången till personuppgifterna är endast begränsad till de Sentera-anställda, styrelseledamöter, chefer, entreprenörer och tjänsteleverantörer som behöver behandla personuppgifterna inom ramen för sina uppgifter.

Lagring av personuppgifter

Sentera lagrar personuppgifter under en rimlig tidsperiod, utan att överskrida några juridiska krav eller begränsningar. Personuppgifter raderas i enlighet med Senteras datalagringsförfaranden.

Upplysningar som krävs enligt lag

Om Sentera tvingas av lag, domstolsbeslut eller annan rättslig process att lämna ut personuppgifter till en domstol eller en tredje part, kommer Sentera att försöka informera dig i förväg med hjälp av kontaktinformationen du har angett. Du bemyndigar härmed Sentera att avslöja all information som samlats in från dig för något av ovan nämnda ändamål, inklusive - utan begränsning, att avslöja information i samband med en utredning av intrång i immateriella rättigheter eller annan aktivitet som är olaglig eller kan utsätta Sentera för juridiskt ansvar.

Dina rättigheter

Du kan när som helst utöva din rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och/eller rätt att få ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter raderade eller uppdaterade genom att kontakta Sentera. Du har också rätt att begära begränsning av eller vägra behandlingen av dina personuppgifter, om tillämpligt. Observera att genom att be Sentera ta bort dina personuppgifter kanske Sentera inte kan förse dig eller din arbetsgivare med de produkter, tjänster eller information du har begärt eller beställt. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

Cookies

Webbplatsen kan användas i informationssyfte utan att avslöja din identitet för Sentera och utan att lämna några personuppgifter till Sentera.

Sentera använder dock "cookies" för att känna igen en återkommande besökare som en unik användare. Den Sentera-cookie innehåller en unik kod som gör att vi kan känna igen din webbläsare under ditt besök på vår webbplats. Webbplatsservern kan bara läsa de cookies som den har ställt in sig själv; den har ingen åtkomst till annan information som finns på din dator eller mobila enhet. Cookies på din dator eller mobila enhet lagras i mappen i din webbläsare. En cookies innehåll består av namnet på servern som ställde in den cookie, ett utgångsdatum och en unik numerisk kod. De cookies som används av Sentera tillåter oss inte att identifiera dig. Cookies innehåller inga personuppgifter. Genom att fortsätta använda vår webbplats utan att ändra dina cookie-inställningar antar vi att du accepterar installationen av cookies. Den Sentera-cookie lagras på din dators hårddisk under en period av 12 månader.

Sentera-cookies själva innehåller inga personuppgifter. Genom att visa hur och när våra besökare använder Webbplatsen kan Sentera fortsätta förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få ett meddelande när de inställdes kan du ställa in din webbläsare så, om din webbläsare tillåter det. Om du vägrar cookies samlar inte Sentera någon information om ditt besök, men om du gör det kommer du att behöva ange viss information vid varje besök, eller förhindrar du Sentera från att anpassa Webbplatsens funktioner enligt dina preferenser.

Sentera kan länka informationen som lagras i cookies till all personlig information som du anger via onlineformulär när du besöker Webbplatsen. Vidare spårar Sentera aggregerad statistik, till exempel Internetprotokolladress, din dators operativsystem, din webbläsartyp och adressen till alla hänvisande webbplatser samt allmän information om Webbplatsens trafikmönster och relaterad information. Sentera samlar in och behandlar personuppgifter från Webbplatsbesökarna för att skapa en personlig Webbplatsupplevelse.

Policyändringar

Sentera kan ändra denna Policy eller ändra, modifiera eller återkalla åtkomst till Webbplatsen eller innehållet på Webbplatsen när som helst med eller utan föregående meddelande. Ikraftträdandedatumet för denna version av denna Policy har publicerats ovan för din information. Om Sentera ändrar denna Policy, som resulterar i en väsentlig, ogynnsam förändring av sättet Sentera samlar in eller behandlar dina personuppgifter, kommer Sentera att publicera ett meddelande om sådan ändring på Webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Sentera behandlar dina personuppgifter. Sentera är organiserat enligt belgisk lag och har sitt säte på: Duitslandstraat 9, B-9140 Temse - Belgien. Denna Policy styrs av belgisk lag, med undantag för valet av lagbestämmelser.

Du kan när som helst kontakta Sentera för att granska den personliga information som Sentera har samlat in:

Sentera strävar efter att lösa eventuella oenigheter genom förhandlingar men måste påpeka att du har rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Rapportera ett fel