Sprite icons

Proč měřit CO a NO2 v podzemních garážích?

Oxid uhelnatý nebo CO a oxid dusičitý nebo NO2 jsou často zmiňovány jako toxické plyny pocházející z motorových vozidel. Když se automobily se spalovacími motory pohybují po uzavřeném parkovišti, uvolňují toxické plyny jako CO a NO2. Vzhledem k obvykle nízkému stropu představují podzemní a uzavřené garáže zvláštní výzvu pro větrací systémy. Takový větrací systém musí zabránit hromadění toxických plynů z výfuků motorů. Čidla toxických plynů jsou navržena tak, aby detekovala a měřila tyto toxické plyny v parkovacích garážích. 
   
Oxid uhelnatý neboli CO vzniká, když nejsou spalovací reakce zcela dokončeny, ať už kvůli nedostatku kyslíku, nebo kvůli nízkému mísení.  Všechny spalovací zdroje, včetně motorových vozidel, elektráren, spaloven odpadu, domácích plynových kotlů a sporáků, emitují oxid uhelnatý.
Přirozený obsah CO v okolním ovzduší je přibližně 0,2 ppm (parts per million). Oxid uhelnatý není jedovatý, ale má dočasný účinek na lidský dýchací systém. CO se váže na červené krvinky a brání příjmu kyslíku. Vysoké koncentrace CO mohou způsobit fyziologické a patologické změny a nakonec smrt. Protože se jedná o plyn bez barvy a zápachu, často se mu říká tichý zabiják.

Světová zdravotnická organizace stanovila referenční hodnoty koncentrací a doby expozice, které jsou považovány za neškodné pro celou populaci, včetně těhotných žen a starších osob se (známými či neznámými) kardiovaskulárními a respiračními problémy:

(9 ppm) po dobu 8 hodin.
30 mg/m3 (26 ppm) po dobu 1 hodiny.
60 mg/m3 (52 ppm) po dobu 30 min.
100 mg/m3 (90 ppm) po dobu 15 min.
  
    
Oxid dusičitý neboli NO2 je obecně považován za užitečný ukazatel pro měření a posuzování znečištění ovzduší pocházejícího z motorových vozidel. Dýchání vzduchu s vysokou koncentrací NO2 může dráždit dýchací cesty v lidském dýchacím systému. Epidemiologické studie WHO prokázaly, že příznaky bronchitidy u astmatických dětí se zvyšují v souvislosti s dlouhodobou expozicí NO2. 
Limitní hodnota koncentrace NO2 pro lidské zdraví doporučená WHO je: 190 µg/m3 (100 ppb) po dobu 1 hodiny.

Měření CO a NO2 v podzemních garážích
 
Společnost Sentera nabízí kompletní řadu čidel toxických plynů, která měří koncentrace CO a NO2. Jsou k dispozici v různých provedeních a s různým napájecím napětím.
Nahlásit chybu