Sprite icons

Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Sentera е преведена на няколко езика. В случай на несъответствия, версията на английски език е с предимство, а преводите на останалите езици се предоставят само за улеснение.

Защитата на Вашите лични данни е приоритет за Sentera филиалите ѝ в групата от компании Sentera (Sentera и групата от компании Sentera в настоящата за краткост наричани „Sentera“). Sentera поема отговорността да защитава конфиденциалността на личните данни на Потребителите на своите уебсайтове и гарантира поверителността на предоставените данни. Всяка обработка на лични данни се извършва в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Тази Политика за поверителност („Политика“) урежда практиките за обработка на данни на Sentera за:

 • управление на взаимоотношенията с клиентите;
 • използване на лични данни на потенциални клиенти за маркетингови цели;
 • управление на отношенията с доставчици и бизнес партньори;
 • управление на операциите на онлайн магазина на Sentera и поддържаните от Sentera уеб сайтове (в настоящата за краткост наричани „Сайт“);
 • предоставяне на други онлайн услуги (срещу заплащане или като безплатна временна версия).

Sentera събира и обработва личните данни в съответствие с приложимите нормативи, закони и настоящата Политика.

Видове лични данни и цели, за които Sentera ги обработва

Управление на взаимоотношения с клиенти, операции в онлайн магазин и сайт.

По принцип, Sentera събира и обработва лични данни на лицата за контакт на своите клиенти, посетителите на сайта и потребителите на онлайн магазина. Събират се минимално изискуемите лични данни директно от лицето за контакт на клиента във връзка с искането на клиент или подаване на поръчка за продукти и/или услуги на Sentera - от използването на Сайта или директно от лицето за контакт на клиента в рамките на процеса на регистрация до онлайн магазина.

Събраните и обработените от Sentera лични данни може да включват:

 • данни за контакт (напр.: име, имейл адрес, телефонен номер);
 • друга необходима информация, предоставена от Вас, когато се регистрирате в онлайн магазина или се абонирате за бюлетин или друг информационен актив на сайта;
 • информация, предоставена от Вас, когато използвате онлайн магазина на Sentera (напр. IP адрес, данни от уеблог)
 • Личните данни се използват за следните цели:
 • предоставяне на продукти и/или услуги (като изпращане на продукт или предоставяне на услуга на клиента), както и за управление и развитие на взаимоотношенията с клиентите;
 • маркетингови дейности (като целеви имейл маркетинг и персонализиране на сайта );
 • разработване на услуги и усъвършенстване на потребителското изживяване (например чрез оптимизиране и персонализиране на сайта).

Основанията за обработване на лични данни са или за целите на изпълнението на споразумение, сключено между Sentera и клиента, или законният интерес на Sentera за извършването на търговска дейност, която обхваща управление на оферти и получаване на поръчки, както и развитие и управление на взаимоотношенията с клиенти, стопански дейности, маркетинг и комуникации.

Предоставяне на онлайн услуги

За извършването на онлайн услуги Sentera събира и обработва лични данни на потребителите, които могат да бъдат служители на клиента, изпълнители или други лица, на които клиентът е създал потребителски акаунт или е предоставил по друг начин достъп до услугата, в съответствие с условията на съответната услуга. Личните данни се събират директно от администратора на услугата при създаване на потребителски акаунти и/или от потребителя, когато използва услугата.

Събраните и обработвани от Sentera лични данни могат да включват:

 • данни за контакт (напр.: име, имейл адрес, телефонен номер);
 • информация, предоставена от Вас, когато използвате онлайн магазина на Sentera (напр. IP адрес, данни от уеблог).

Личните данни се използват за следните цели:

 • Създаване на потребителски акаунт и предоставяне на достъп до услугата;
 • Предоставяне на онлайн услуга и с цел отстраняване на грешки;
 • Модифициране, персонализиране и подобряване на услугата.

Основанията за обработване на лични данни са или за целите на изпълнението на споразумение, сключено между Sentera и клиента, или законният интерес на Sentera при предоставяне на услугата на потребителите.

Маркетинг

Sentera може да получава и събира лични данни (включително например: име, адрес, телефонни номера и имейл) от бази маркетингови данни, предоставени на Sentera чрез собствено проучване, от трети страни или публични източници като www, Google, LinkedIn и различни бизнес организации и събития, списъци с членове и участници, които имат значение за търговските операциите на Sentera.

Личните данни се използват за следните цели:

 • Свързване с потенциалните клиенти;
 • Маркетингови дейности (като целеви имейл маркетинг).

Основанията за обработване на лични данни са законният интерес на Sentera при промотиране и предоставяне на пазара на услуги на потенциални клиенти.

Доставчици и бизнес партньори

По принцип Sentera събира и обработва лични данни на представители на доставчици и бизнес партньори с цел изпълнение на споразумение, сключено между Sentera и компанията, която субектът на данни представлява.

Личните данни се използват за изпълнение на споразумението и управление на взаимоотношенията между Sentera и доставчика / бизнес партньора.

Основанията за обработка на лични данни са или изпълнение на споразумение между Sentera и доставчика / бизнес партньор, или законният интерес на Sentera от управление на отношенията доставчик / бизнес партньор.

Прехвърляне на лични данни

Sentera не прехвърля или разкрива Вашите лични данни на трети страни без Ваше разрешение, освен когато те са необходими за обработка на заявка за оферта или изпълнение на поръчка. Това включва: предоставяне на необходимата информация на съответните финансови компании, доставчици на логистични и транспортни услуги и оторизирани доставчици на следпродажбени услуги, както и изпълнение на Вашите искания или отговаряне на Вашите запитвания, или при необходимост от защита на Sentera, потребителите на сайтa ѝ / или човешки права, имущество и / или безопасност.

Sentera може да споделя лични данни в рамките на групата от компании Sentera за целите, описани в настоящата Политика. Такова споделяне може да включва прехвърляне на данни към и от други държави, в които Sentera извършва търговска дейност, има бизнес или присъства по друг начин. Sentera може да използва трети страни - доставчици на услуги - при осъществяване на своите маркетингови кампании. За целите на осъществяването на такива маркетингови кампании, Sentera може да прехвърля лични данни на трети страни - доставчици на услуги.

Освен това, Sentera може да споделя Вашите данни за контакт и данни за онлайн активност, като посещения на сайта, с партньори по каналите за продажби с цел продажби и маркетинг на продукти и услуги на Sentera.

Тъй като Sentera се ангажира със защитата на Вашата поверителност, Sentera не продава и не прехвърля лични данни на трети страни за техните промоционални цели.

Sentera може да прехвърля Вашата информация както в Европейския съюз, така и извън него. Такива прехвърляния ще се извършват в съответствие с приложимото законодателство и необходимите мерки за опазване на Вашите права, като стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС, решения във връзка с адекватността, задължителни корпоративни правила или споразумения със САЩ, за да осигури адекватно ниво на защита на личните данни.

Защита на личните данни

Sentera полага усилия за изпълнение на търговски разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп и неправилно използване на Вашите лични данни. Sentera поддържа Система за управление на информационната сигурност за защита на информация, включително лични данни. Информацията се счита за защитена, само когато може да се запази нейната цялост, да се осигури нейната достъпност и да се запази нейната конфиденциалност. Политиките и процедурите на Sentera за сигурност на информацията осигуряват защитата на информацията от нерегламентирани разглеждане, изменение, разпространение или унищожаване и осигуряват необходимите механизми за възстановяване след случайно, както и злонамерено унищожаване, изменение или загуба. Достъпът до личните данни е ограничен само до тези служители, директори, служители, изпълнители и доставчици на услуги на Sentera, които трябва да обработват личните данни като част от своите задължения.

Съхранение на личните данни

Sentera съхранява лични данни за разумен период от време, като не превишава никакви законови изисквания или ограничения. Личните данни ще бъдат изтрити в съответствие с процедурите за съхраняване на данни на Sentera

Законно изискуеми оповестявания

В случай че на Sentera бъде наложено чрез закон, съдебна заповед или друг съдебен процес да разкрие каквито и да е лични данни пред съда или трета страна, Sentera ще се опита да Ви уведоми предварително, използвайки информацията за контакт, която сте предоставили. С настоящата упълномощавате Sentera да разкрие всяка информация, събрана от Вас за някоя от горепосочените цели, включително, без ограничение, разкриване на информация във връзка с разследване на нарушения на интелектуалната собственост или друга дейност, която е незаконна или може бъде потърсена правна отговорност от Sentera.

Вашите права

По всяко време може да упражните правото си на достъп до личните си данни и / или правото си да изтриете или актуализирате непълни, неправилни, ненужни или остарели лични данни, като се свържете със Sentera. Също така имате право да изискате ограничаване или да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато е приложимо. Моля, имайте предвид, че в случай че пожелаете Sentera да изтрие личните Ви данни, Sentera може да не е в състояние да предостави на Вас или на работодателя Ви продуктите, услугите или информацията, за които сте направили запитване или поръчка. Имате право по всяко време да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните.

Бисквитки

Сайтът може да се използва за информативни цели, без да разкрива Вашата самоличност пред Sentera и без да предоставя на Sentera никакви лични данни.

Въпреки това, Sentera използва „бисквитки“, за да разпознае завръщащия се посетител като уникален потребител. Бисквитките на Sentera съдържат уникален код, който ни позволява да разпознаем Вашия браузър при Вашето посещение на нашия уебсайт. Сървърът на уебсайта може да разчита само бисквитките, които той сам е поставил, той няма достъп до друга информация, намираща се на Вашия компютър или мобилно устройство. Бисквитките на Вашия компютър или мобилно устройство се съхраняват в папката на Вашия браузър. Съдържанието на бисквитките се включва името на сървъра, който е поставил бисквитката, срок на валидност и уникален цифров код. Използваните от Sentera бисквитки не ни позволяват да Ви идентифицираме. Бисквитките не съдържат лични данни. Ако преминете към използване на нашия уебсайт, без да променяте настройките на бисквитките, ние считаме, че приемате инсталирането на бисквитки. Бисквитките на Sentera се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър за период от 12 месеца.

Самите бисквитки на Sentera не съдържат никакви лични данни. Показвайки как и кога нашите посетители използват сайта, Sentera може да продължи да ги подобрява. Ако не желаете да получавате бисквитки или искате да получавате известия, когато са те предоставени, може да настроите Вашия уеб браузър да го направи, ако браузърът Ви позволява. Ако откажете бисквитките, Sentera не събира никаква информация за Вашето посещение, но това ще изисква да въведете отново информация при всяко посещение или да не допускате Sentera да персонализира функциите на сайта според Вашите предпочитания.

Sentera може да свърже информацията, съхранявана в бисквитките, с лични данни, които подавате чрез онлайн формуляри, при посещението на Сайта. Освен това, Sentera проследява обобщени статистически данни, като адрес на интернет протокол, операционна система на компютъра ви, тип браузър и адрес на всички препращащи уебсайтове, както и обща информация за трафика на сайта и свързаната информация. Sentera събира и обработва лични данни на посетителите на сайта, за да създаде персонализирано потребителско изживяване на сайта.

Промени в политиката

Sentera може да промени тази Политика или да промени, модифицира или откаже достъпа до Сайта или съдържанието на Сайта по всяко време с или без предизвестие. Датата на влизане в сила на тази версия на настоящата Политика е публикувана по-горе за справка. Ако Sentera промени тази Политика в резултат на съществена, неблагоприятна промяна в начина, по който Sentera събира или обработва Вашите лични данни, Sentera ще публикува известие за такава промяна на Сайта.

Данни за контакт

Sentera обработва Вашите лични данни. Sentera е учредена и извършва дейност съгласно законите на Белгия, а седалището е на адрес: Duitslandstraat 9, B-9140 Temse - Белгия. Тази Политика се урежда от белгийските закони, с изключение на избора на законодателство.

Може да се свържете със Sentera по всяко време, за да проверите личните данни, събрани от Sentera:

Sentera се старае да разрешава всякакви разногласия чрез преговори, но трябва да посочи, че имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган.

Докладвайте за грешка